Algemene voorwaarden

Niet aansprakelijk

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Osundalo BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Osundalo BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Osundalo BV.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Osundalo BV

Abel Tasmanstraat 61
3165 AM Rotterdam-Albrandswaard

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Osundalo BV geen controle heeft.
Osundalo BV draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Algemene voorwaarden

Osundalo hanteert de algemene voorwaarden van Techniek Nederland.